Vážené dámy a páni,

pre registráciu na konferenciu Geosyntetika 2025 použite pdf formulár.

Formulár obsahuje polia pre elektronické vyplnenie (otvorte ho mimo prehliadača) alebo si ho vytlačte a vyplňte ručne. Po vyplnení bude pre Vás podkladom pre zaslanie úhrady vložného, ktoré treba zaplatiť do 31. 01. 2025. Vyplnený formulár zašlite na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vložné na konferenciu zahŕňa konferenčné materiály, USB zborník, publikovanie 1 príspevku v zborníku, občerstvenie počas 2 dní rokovania (káva, čaj, minerálka), obedy 06. a 7. 02. 2025; a vstup na spoločenský večer 06. 02. 2025.

Výška vložného na konferenciu je pre:

- základnú registráciu 250 €
- člena IGS Slovensko 170 €
- študenta PhD 120 €
- doprovodnú osobu 150 €
- článok navyše 50 €

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

Pre zaslanie abstraktu na konferenciu použite nasledovnú šablónu:  Abstrakt_GSY.

V abstrakte uveďte tematický okruh, do ktorého príspevok prihlasujete. Príspevok môže byť napísaný niektorým z rokovacích jazykov konferencie, ktorými sú slovenčina, čeština a angličtina.

Abstrakty môžete zasielať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 30.11.2024.

 

Inštrukcie pre písanie článku

Po prijatí abstraktu pripravte článok podľa inštrukcií v šablóne. Článok zašlite na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte doc/docx, ale aj vo formáte pdf do  31. 12. 2024.

Prijaté príspevky budú recenzované a vydané v elektronickom zborníku z konferencie na USB.

Vybrané príspevky budú odporúčané za znížený publikačný poplatok pre uverejnenie vo vedeckom časopise Civil and Environmental Engineering CEE

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby

V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), ako dotknutá osoba poskytujem Žilinskej univerzite v Žiline, IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina (ďalej tiež „UNIZA“ alebo „prevádzkovateľ“) súhlas na spracúvanie osobných údajov pre potreby 14. ročníka konferencie Geosyntetika 2025 (ďalej len „podujatie“) nasledovne:

a) meno, priezvisko, poštová a e-mail adresa, IČO a DIČ na základe čl. 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia na účel prihlasovania a registrácie účastníkov na podujatí a spracovanie zoznamu,
b) fotografie, na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na účel informovania a propagácie podujatia prostredníctvom webstránky a Facebook stránky Stavebnej fakulty UNIZA, webstránky a Facebook stránky Katedry geotechniky Stavebnej fakulty UNIZA, webstránky konferencie Geosyntetika 2025, časopisu Spravodajca,

na dobu: trvania uvedeného účelu spracovania alebo do doby odvolania tohto súhlasu.

Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že

  • tento súhlas dala zo svojej slobodnej vôle, bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo strany prevádzkovateľa nesúvisiacich s týmto súhlasom,
  • prevádzkovateľ informoval o tom, že má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať rovnako jednoducho, ako ho poskytla, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
  • svoje osobné údaje poskytla prevádzkovateľovi dobrovoľne a prevádzkovateľ jej poskytol informácie v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 GDPR ešte pred ich poskytnutím.

Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „GDPR“

Prevádzkovateľ: Žilinská univerzita v Žiline,  IČO: 00397563, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, (ďalej len „UNIZA“)

1. Dotknutá osoba berie na vedomie, že UNIZA, bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v elektronickom formulári, kde bude registrácia účastníkov na 15. ročník konferencie Geosyntetika 2025 (ďalej len „podujatie“); jedná sa o osobné údaje:
a) meno a priezvisko, poštová a e-mail adresa, IČO a DIČ,
b) fotografie dotknutej osoby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov, ktoré budú poskytnuté v elektronickom formulári, je registrácia dotknutých osôb na podujatí. Vyhotovenie obrazových záznamov, ktoré môžu byť publikované pre interné účely UNIZA prostredníctvom webstránky a Facebook stránky Stavebnej fakulty UNIZA, webstránky a Facebook stránky Katedry geotechniky Stavebnej fakulty UNIZA, webstránky konferencie Geosyntetika 2025, časopisu Spravodajca.

3. Právny základ:
a) čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie na základe písomného súhlasu,
b) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem prevádzkovateľa, spočívajúci v informovaní verejnosti o zameraní UNIZA, prezentácii a propagácii UNIZA.

4. V prípade neposkytnutia osobných údajov potrebných pre Geosyntetika 2025, UNIZA nebude môcť danú osobu viesť v zozname účastníkov.

5. Kontakt na zodpovednú osobu stanovenú UNIZA pre oblasť ochrany osobných údajov, e- mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., resp. Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina.

6. Poskytnuté osobné údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu, potrebnú pre účel ich poskytnutia a splnenie povinností UNIZA, týkajúcich sa archivácie stanovených právnymi predpismi a v zmysle aktuálneho Registratúrneho poriadku. Prevádzkovateľ neberie žiadnu právnu zodpovednosť za obrazové a obrazovo‐zvukové záznamy vyhotovené a uverejnené inými osobami ako je UNIZA. Dotknutá osoba berie na vedomie, že údaje z tlačených publikácií nie je možné spätne odstrániť.

7. UNIZA informuje dotknuté osoby – účastníkov podujatia o nasledovných právach vyplývajúcich z GDPR a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a) právo požadovať od UNIZA prístup k poskytnutým osobným údajom, získanie potvrdenia o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a súvisiace informácie,
b) právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
c) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz osobných údajov („právo na zabudnutie“),
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR na kontaktné údaje zodpovednej osoby uvedené v odseku 5,
g) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých UNIZA, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlok porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo k porušeniu platnej legislatívy.

8. UNIZA potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

9. UNIZA potvrdzuje, že prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo krajín EÚ a EHP) alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje.